page_banner

habarlar

Antikor synaglary COVID sanjymyna alternatiw bolup bilermi ýa-da üstüni ýetirip bilermi?

 

Indiki makala 2022-nji ýylyň 7-nji martynda neşir edilen Tehnologiýa torlaryndan.

COVID howpy has derwaýys bolansoň, täzeçe çemeleşip başladykmy?

Gözlenýän bir pikir, adamlary ýurtlara, sport çärelerine ýa-da beýleki uly ýygnanyşyklara kabul etmek üçin COVID geçişiniň alternatiw görnüşini üpjün etmek üçin gapdal akym antikor synagyndan peýdalanmakdyr.

Käbir ýurtlar wirusa sezewar bolan has köp adamyň jemgyýete gatnaşmagyna rugsat bermek üçin eýýäm sanjym ekwiwalenti hökmünde antikor şahadatnamalaryny hödürlediler.ABŞ-nyň Kentukki ştatynda kanun çykaryjy organ antikor synagynyň sanjym edilişine deň boljakdygy barada simwoliki karar kabul etdi.Adamlaryň köpüsinde COVID-e belli bir derejede täsir ediler we şonuň üçin immun ulgamlary bu kesel bilen has tanyş bolar diýen pikir bar.

Iň soňky subutnamalar, COVID-19 bilen tebigy ýokançlygyň gaýtadan dikeldilmeginden belli bir derejede gorag üpjün edýändigini we käbir ýagdaýlarda sanjymlar bilen deňdigini görkezýär.Adamda antikor näçe köp bolsa, wagtyň geçmegi bilen wirusdan şonça-da goralýar.Şonuň üçin antikorlaryň sanyny görkezýän gapdal akym synagyny geçirmek, adamyň COVID-19 tutup, soňam beýleki adamlara ýaýratmak ähtimallygyny görkezer.

Kentukki rezolýusiýasy tassyklanan halatynda, gapdal akym antikor synagynyň netijesi antikorlary zyýansyzlandyrmak üçin ýeterlik derejede ýokary derejäni görkezse - immunizasiýa edilen ilatyň 20 göteriminden ýokary bolsa, adamlar doly sanjym edilmegine deňdirler.
Iň soňky mysal, tennisçi Nowak Jokowiçiň sanjym ýagdaýy we Awstraliýa girmegi.Käbir alymlar, Jokowiçiň aýdyşy ýaly dekabr aýynda COVID-19 bolan bolsa, wirusa garşy durnuklylygy üpjün etmek we Awstraliýa Açyk wagtynda ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýeterlik antikor bar bolsa, antikor synagynyň döredilip bilinjekdigini öňe sürýärler.Geljekde iri sport çärelerinde durmuşa geçirmegi göz öňünde tutýan syýasat bolup biler.

Diňe bir COVID geçişi däl

Antikor synagyCOVID geçişiniň alternatiw görnüşi bolmakdan başga-da peýdalary bar.Kentukki tarapdarlary aýdýarlarŞeýle hem, adamlar COVID antikorlarynyň ýeterlik derejede ýokdugyny bilseler, ştatda güýçlendiriji sanjymlaryň sanyny artdyryp biler.

Sanjymlaryň arasynda-da synaglar peýdaly bolup biler.Immun ulgamy gowşak adamlar, ýaşyna, lukmançylyk ýagdaýyna ýa-da derman serişdelerine garamazdan, immunitet ulgamynyň sanjymlara jogap berendigini ýa-da ýokdugyny barlamak isleýärler.We,Waksinalaryň netijeliligi wagtyň geçmegi bilen azalýarka, adamlar näçeräk goraglydygyny bilmek isläp bilerler, esasanam birneme wagt geçensoň.

Has giň gerimde, antikor synaglary jemgyýetiň saglygyna täsir edip biler, bu bolsa häkimiýetlere wirusa ýokaşan ilatyň göterimini yzarlamaga mümkinçilik berer.Waksinalaryň täsiri peselip başlanda, üçünji ýa-da “güýçlendiriji” dozadan dört aý geçmänkä bolup biler.Soňra bu, häkimiýetlere belli bir gorag çäreleriniň girizilmelidigini kesgitlemäge kömek edip biler.

Maglumat almak esasy bolar

Gapdal akym antikor synagynyň täsirli bolmagy üçin, aýratyn masştabda ýa-da has uly toparda bolsun, synag netijeleri ýazga alynmaly we saklanmalydyr.Muny etmegiň iň aňsat usuly, hassalaryň maglumatlary (ýaşy, jynsy we ş.m.) we sanjym maglumatlary (sanjymyň senesi, sanjymyň ady we ş.m.) bilen birlikde synag netijesiniň şekilini alýan ykjam telefon programmasydyr.Datahli maglumatlar şifrlenip, anonimleşdirilip, bulutda howpsuz saklanyp bilner.

Synag netijesiniň subutnamasy, synagdan soň derrew näsaga e-poçta iberilip bilner, synag taryhyny programmada saklap, kliniki lukmanlar, farmasewtler ýa-da iş ýerinde synag şertlerinde synag operatory alyp bilerler.

Aýry-aýry adamlar üçin maglumatlar, COVID-19 ýokaşmasyndan goramak we wirusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýeterlik derejede antikorlaryň bardygyny görkezmek üçin ulanylyp bilner.

Has giň gerimde, maglumatlar anonimleşdirilip, pandemiýanyň ýaýramagyna gözegçilik etmek we halkyň durmuşyna we ykdysadyýetine täsirini çäklendirmek üçin zerur bolan çäreleri durmuşa geçirmäge mümkinçilik bermek üçin saglygy goraýyş edaralary tarapyndan ulanylyp bilner.Şeýle hem bu, alymlara wirus we oňa garşy immunitetimiz barada gymmatly täze düşünje berer, COVID-19 düşünjämizi artdyrar we geljekdäki keselleriň ýaýramagyna bolan garaýşymyzy emele getirer.

Geliň, täze gurallary täzeden gözden geçireliň we ulanalyň

Köp alymlar we jemgyýetçilik saglygy goraýyş hünärmenleri COVID-iň sowuk wiruslar we dümew bilen birlikde jemgyýetlerde yzygiderli aýlanýan wiruslaryň birine öwrülýän keseliň endemiki tapgyryna tarap barýandygymyzy maslahat berýärler.

Maskalar we waksina geçişleri ýaly çäreler käbir ýurtlarda tapgyrlaýyn alnyp barylýar, ýöne köp ýagdaýlarda, mysal üçin halkara syýahat we käbir uly wakalar, ýakyn geljekde galar.Şeýle-de bolsa, üstünlikli durmuşa geçirilişine garamazdan dürli sebäplere görä sanjym edilmeýän adamlar köp bolar.

Uly maýa goýumlary we zähmetiň netijesinde soňky iki ýylda köp sanly täze we innowasion anyklaýyş synag tehnologiýasy işlenip düzüldi.Sanjymlara, hereket çäklendirmelerine we gulplamalara bil baglamagyň deregine, bu diagnostika we beýleki ygtyýarymyzy ygtybarly saklamak we durmuşymyzy dowam etdirmek üçin ulanmalydyrys.


Iş wagty: 14-nji mart -2022