page_banner

habarlar

Omicron BA.2 sebäpli ýüze çykan täze global wirus

Kanadada “Omicron” epidemiýasy azalanda, global epidemiýanyň täze tolkuny başlandy!Geň zat, bu gezek ozal howp abanmaýan hasaplanylýan “Omicron BA.2” dünýäni öwürdi.

1

Habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, soňky döwürde Aziýada bu wirus diňe “Omicron BA.2” sebäpli ýüze çykypdyr.Bu wariant “Omicron” -dan 30 göterim köp geçýär.BA.2 açylandan bäri azyndan 97 ýurtda, şol sanda Kanada-da tapyldy.Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) hasabatyna görä, BA.2 häzirki wagtda dünýäde bäş hadysanyň birini düzdi!

2

Demirgazyk Amerikada COVID-19 keseliniň azalýandygyna garamazdan, BA.2 sebäpli ýüze çykan hadysalaryň sany azyndan 43 ýurtda Omicron-dan öňe geçdi!Deltacronyň (Delta + Omicronyň kombinasiýasy) dünýä betbagtçylyk getirip biljekdiginden gorkanymyzda, BA.2 ýuwaşlyk bilen öz täsirini ýetirdi.
Angliýada soňky 3 günde 170,985 täze kesel köpeldi.Şenbe, ýekşenbe we duşenbe günleri ýokaşan keselleriň umumy sany öňki hepde bilen deňeşdirilende 35% köpdi.

3.1

Maglumatlar Angliýada ýokanç keselleriň sanynyň artýandygyny görkezýär we Şotlandiýa soňky bir ýyldan bäri iň ýokary derejä ýetdi.

4

Ösüşiň BA.2 bilen baglanyşyklydygy barada resmi netijä gelinmese-de, maglumatlar Angliýada açylandan birnäçe hepde soň BA.2-iň Omicron-dan öňe geçendigini görkezýär.
Fransiýada, Fransiýanyň saglygy goraýyş edaralary duşenbe güni 18 853 täze keseliň bardygyny habar berdiler, bu karantin çäreleri gutaraly bäri yzygiderli 10-njy gezek ýokarlandy.
Indi, soňky 7 günde günde ortaça täze keseliň sany 65,000-e ýetdi, 24-nji fewraldan bäri iň ýokary dereje.Keselhana ýerleşdirilmegi hem köpeldi, 24 sagadyň içinde 185 adam öldi we 10 günüň içinde iň uly ösüşe ýetdi.

5

Germaniýada ýokanç keselleriň sany ýene köpeldi we ýedi günlük ortaça täze derejä çykdy.

6

Şol bir wagtyň özünde ähli karantin syýasatlaryny diýen ýaly gutaran Şweýsariýada-da şeýle ýokarlanma bolýar.

7

Awstraliýada täze günorta wales saglygy goraýyş ministri BradHazzard metbugata BA.2 subvariantynyň sebitde has ýaýranlygy sebäpli dört-alty hepdäniň içinde gündelik täze keselleriň sanynyň iki esse artyp biljekdigini aýtdy.
Kanada “Omicron” wirusyndan ýaňy gutuldy we häzirki wagtda ep-esli ýokarlanma tapylmady.
Emma BA.2-iň Kanadada eýýäm ýaýrandygyny görkezýän öňki habarlar bilen, hünärmenler welaýatlarda nuklein kislotasynyň synagynyň azalmagy sebäpli Kanadada BA.2-iň hakyky ýagdaýyny çaklamagyň kyndygyny duýdurýarlar.
Häzirki wagtda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy soňky hepdelerde Europeewropada köpelýän wagtynda wirusyň ýaýramagynyň dowam edýändigi sebäpli pandemiýanyň gutarandygyna ynanmagyň entek irdigi baradaky duýduryşyny täzeledi.Çäklendirmeleri aýyrmak we işleriň köpelmegine ýol bermek has köp näbellilik döreder.Çäklendirmeleri ýeňilleşdirmek bu wiruslara gapy açýar.

8

Wirus bilen ýüzbe-ýüz bolmak, iň gorkunç zat ýokançlygyň özi däl-de, dowamydyr.Sanjymlar agyr keseli, hassahana ýerleşdirilmegini we ölümini azaldyp biler, ýöne COVID-19-yň iň ýumşak alamatlary hem yzyna gaýtaryp bolmajak zyýan berip biler.
Öňki gözlegler COVID-19-yň ýeňil ýagdaýlarynyň beýniniň gysylmagyna we wagtyndan öň garramagyna sebäp bolup biljekdigini görkezdi;Recentöne soňky gözlegler başga bir gorkunç hakykaty ýüze çykardy: COVID-19 ýokaşan çagalaryň dörtden biri COVID-e çenli öser.

9

Gözlegiň netijesine görä, COVID-19 ýokaşan 80,071 çaganyň 25% -inde azyndan 4-12 hepde dowam edýän alamatlar ýüze çykypdyr.Iň ýaýran meseleler, emosional alamatlar, ýadawlyk, ukynyň bozulmagy, kelleagyry, aň-düşünjäniň üýtgemegi, baş aýlanmagy, deňagramlylyk we ş.m. ýaly newrologiki we psihiatrik meselelerdir.
Wirusa hormat goýmak we epidemiýanyň öňüni almak henizem wirusa gözegçilik edip bilmeýän wagtymyz paýhasly saýlawlarymyzdyr.


Iş wagty: 21-2022-nji mart