page_banner

önüm

EZER NAAT SARS-CoV-2 real wagt RT-PCR toplumy

EZERTMSARS-CoV-2 NAAT (SARS-CoV-2 real wagt RT-PCR Kit), bokurdagyň çişmegi we nazofargeal swab ýaly dem alyş nusgalarynda täze koronawirus SARS-CoV-2 in vitro hil taýdan ýüze çykarmak üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Giriş

EZERTMSARS-CoV-2 NAAT (SARS-CoV-2 real wagt RT-PCR Kit), bokurdagyň çişmegi we nazofargeal swab ýaly dem alyş nusgalarynda täze koronawirus SARS-CoV-2 in vitro hil taýdan ýüze çykarmak üçin ulanylýar.Primer toplumlary we FAM belgili zond, SARS-CoV-2-iň ORFlab genini, SARS-CoV-2 geni üçin VIC bellikli zondy anyklamak üçin niýetlenendir.Synag nusgasy bilen bir wagtda çykarylan adam RNase Pgene, nuklein çykarmak prosedurasyny we reagent bitewiligini barlamak üçin içerki gözegçiligi üpjün edýär.Adamyň RNase P genini nyşana alýan gözleg CY5 bilen bellik edilýär.

Koronawirus romany β jynsyna degişlidir.SARS-CoV-2 ýiti dem alyş ýokanç keseli.Adamlara köplenç duýgur bolýar.Häzirki wagtda koronawirus romanyndan ýokaşan hassalar ýokançlygyň esasy çeşmesidir;asimptomatiki ýokaşan adamlar hem ýokanç bolup biler.Häzirki epidemiologiki gözlegiň esasynda inkubasiýa döwri 1 günden 14 güne çenli, esasan 3-7 gün.Esasy ýüze çykmalarda gyzzyrma, ýadawlyk we gury üsgülewük bar.Burun dykylmagy, burun akmagy, bokurdak agyry, mialgiýa we içgeçme birnäçe ýagdaýlarda bolýar.

ECörite el bilen saklamak we saklamak

• Kabul ederlikli nusgalar: nazofargeal çiş we bokurdak çişmesi.

• Steril turbalarda nusgalary ýygnaň.

• Nusgalary ýygnamak, saklamak we daşamak wagtynda hapalanmakdan saklanmalydyr.

Collectedygnalan ähli nusgalary ýokaşdyryjy hasaplamaly we 56 30 30 minutda hereketsiz hasaplamaly.

• Mysallar 2-8 at ýygnalandan soň 24 sagada çenli we uzak wagtlap saklamak üçin -70 at derejesinde saklanyp bilner.Nusganyň gaýtalanýan doňdurma siklinden gaça duruň we RNK çykarmazdan ozal nusganyň doly eremegine göz ýetiriň.

• Gury buz ýa-da buz haltasy bilen möhürlenen gutuda nusgalary daşamak.

Kitiň saklanyş şertleri

Bu toplum 2 ℃ ~ 30 in we ýagtylygyň öňüni almak üçin saklanmalydyr.

Doňdurylan guradylan reagentler wakuum bilen gaplanýar we alýumin folga haltasynda möhürlenýär.Açylandan soň, ulanylmadyk önümleri desalkantlar bilen üpjün edilip bilinýän plastiki halta saklaň, howany gysyp, alýumin folga haltasyna salyň.Oňyn gözegçilik täzeden gurlandan soň -20 ± 5 at derejesinde saklanmalydyr.

Mazmuny

Komponentler

Qty

8 zolakly doňan guradylan RT-PCR garyndysy

8 zolakly turba × 6

Doňdurylan guradylan poloositiveitel dolandyryş

1 turba

Ativearamaz gözegçilik

100 μL × 1 turba

Dikeldiş buferi

100 μL × 1 turba

Hakyky PCR 8 zolakly gapak

8 zolakly turba × 6

Paket goýmak

Her biri 1

REF : N211101 EZERTMSARS-CoV-2 NAAT (aňsat)

Komponentler

Qty

Doňdurylan guradylan RT-PCR garyndysy

1 çüýşe

Doňdurylan guradylan poloositiveitel dolandyryş

1 turba

Ativearamaz gözegçilik

100 μL × 1 turba

Dikeldiş buferi

100 μL × 1 turba

Paket goýmak

Her biri 1

REF : N211102 EZERTMSARS-CoV-2 NAAT (Bulk)

Sargyt maglumatlary

Haryt

Pişik

Mazmuny

SARS-CoV-2 real wagt RT-PCR toplumy (aňsat)

N211101

48 Synag

SARS-CoV-2 real wagt RT-PCR toplumy (köpçülikleýin)

N211102

48 Synag


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň