page_banner

önüm

KaiBiLi dümewi we Covid-19 Antigen Duo çalt synag

CE şahadatnamasy

KaiBiLiTMDümew we COVID-19 Antigen Duo Çalt synag, bir wagtyň özünde nukleokapsid belok antigenlerini SARS-CoV-2, A grippi we B grippiniň göni nasofargeal (NP) nusgalarynda hil taýdan kesgitlemek we tapawutlandyrmak üçin niýetlenendir.Tapyndy, wirusyň nukleoproteini bilen tanamak we reaksiýa bermek üçin döredilen antikorlara esaslanýar.


Önümiň jikme-jigi

Giriş

SARS-CoV-2 we dümew sebäpli dem alyş wirusynyň kliniki alamatlary we alamatlary meňzeş bolup biler.SARS-CoV-2, A grippi we B gripp wirus antigenleri ýokançlygyň ýiti döwründe ýokarky dem alyş nusgalarynda ýüze çykarylýar.

Gripp wirusy ortomiksowiridae maşgalasyna degişlidir we immunologiki taýdan dürli-dürli, bir hatar RNK wiruslarydyr.Dümew A we B wirusy adamda-da, haýwanlaryň köpüsinde-de agyr keselleri döredýän esasy patogen bolup durýar.Häzirki epidemiologiki gözlegiň esasynda inkubasiýa döwri 1-den 4 güne çenli dowam edýär.Esasy ýüze çykmalarda ýiti gyzzyrma, umumy agyry we dem alyş alamatlary bar.A we B görnüşli wiruslaryň ikisi bir wagtda aýlanyp bilýär, ýöne belli bir möwsümde adatça bir görnüş agdyklyk edýär

COVID-19 ýiti dem alyş ýokanç keseli.Adamlara köplenç duýgur bolýar.Häzirki wagtda koronawirus romanyndan ýokaşan hassalar ýokançlygyň esasy çeşmesidir;asimptomatiki ýokaşan adamlar ýokanç çeşme bolup biler.Häzirki epidemiologiki gözlegiň esasynda inkubasiýa döwri 1 günden 14 güne çenli, esasan 3-7 gün.Esasy ýüze çykmalarda gyzzyrma, ýadawlyk we gury üsgülewük bar.Burun dykylmagy, burun akmagy, bokurdak agyry, mialgiýa we içgeçme birnäçe ýagdaýlarda bolýar.

KaiBiLiTMDümew we COVID-19 Antigen Duo Çalt synag, bir wagtyň özünde nukleokapsid belok antigenlerini SARS-CoV-2, A grippi we B grippiniň göni nasofargeal (NP) nusgalarynda hil taýdan kesgitlemek we tapawutlandyrmak üçin niýetlenendir.Tapyndy, wirusyň nukleoproteini bilen tanamak we reaksiýa bermek üçin döredilen antikorlara esaslanýar.

Ectionüze çykarmak

KaiBiLiTMDümew we COVID-19 Antigen Duo Çalt synag, nukleokapsid belok antigenlerini SARS-CoV-2, A grippi we B grippiniň göni nazofargeal (NP) nusgalarynda hil taýdan ýüze çykarmak we tapawutlandyrmakdyr.

Mysal

Nasofargeal

Kesgitlemegiň çägi (LoD)

SARS-CoV-2 we dümew: 140 TCID50/ ml

Gripp A.

Gripp wirus ştammy

Hasaplanan LOD (TCID)50/ mL)

A / Täze Kaledoniýa / 20 / 1999_H1N1

8.50x103

A / Kaliforniýa / 04 / 2009_H1N1

2.11x103

A / PR / 8 / 34_H1N1

2.93x103

A / Fasul goz / Hubei / chenhu XVI35-1 / 2016_H3N2

4.94x102

A / Guizhou / 54 / 89_H3N2

3.95x102

A / Adam / Hubei / 3 / 2005_H3N2

2.93x104

A / Bar kelleli goz / QH / BTY2 / 2015_H5N1

1.98x105

A / Anhui / 1 / 2013_H7N9

7.90x105

Gripp B.

Gripp wirus ştammy

HasaplandyLOD(TCID50/ mL)

B / Wiktoriýa

4.25x103

B / amagamagata

1.58x102

Takyklyk

  Gripp A. Gripp B. COVID-19
Otnositel duýgurlyk 86.80% 91,70% 96.60%
Otnositel aýratynlyk 94% 97,50% 100%
Takyklyk 92,20% 96,10% 98,90%

Netijeleriň wagty

Netijeleri 15 minutdan okaň we 30 minutdan köp bolmaly däl.

Kitiň saklanyş şertleri

2 ~ 30 ° C.

Mazmuny

Synag enjamlary 20 synag
Sterilizirlenen çişler 20 sany
Çykaryjy turbalar (0,5mL çykarmak buferi bilen) 20 sany
Süzgüçli burun 20 sany
Turbanyň durmagy 1 sany
Paket goýmak 1 sany

Sargyt maglumatlary

Haryt

Pişik

Mazmuny

KaiBiLiTMDümew we COVID-19 Antigen Duo

S211137

20 synag


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň