page_banner

önüm

EZER dümewi we COVID-19 Antigen kombiniň çalt synagy

EZER dümewi we COVID-19 Antigen kombinasiýasy çalt synag, bir wagtyň özünde nukleokapsid belok antigenlerini SARS-CoV-2, A grippi we B grippiniň burun nusgalarynda hil taýdan kesgitlemek we tapawutlandyrmak üçin niýetlenendir.Tapyndy, wirusyň nukleoproteini bilen tanamak we reaksiýa bermek üçin döredilen antikorlara esaslanýar.


Önümiň jikme-jigi

Giriş

Gripp wirusy maşgalasyna degişlidirOrtomiksowiridawe immunologiki taýdan dürli-dürli, bir hatar RNK wiruslary.Dümew A we B wirusy adamda-da, haýwanlaryň köpüsinde-de agyr keselleri döredýän esasy patogen bolup durýar.Häzirki epidemiologiki gözlegiň esasynda inkubasiýa döwri 1-den 4 güne çenli dowam edýär.Esasy ýüze çykmalarda ýiti gyzzyrma, umumy agyry we dem alyş alamatlary bar.A we B görnüşli wiruslaryň ikisi bir wagtda aýlanyp bilýär, ýöne belli bir möwsümde adatça bir görnüş agdyklyk edýär.

COVID-19 ýiti dem alyş ýokanç keseli.Adamlara köplenç duýgur bolýar.Häzirki wagtda koronawirus romanyndan ýokaşan hassalar ýokançlygyň esasy çeşmesidir;asimptomatiki ýokaşan adamlar ýokanç çeşme bolup biler.Häzirki epidemiologiki gözlegiň esasynda inkubasiýa döwri 1 günden 14 güne çenli, esasan 3-7 gün.Esasy ýüze çykmalarda gyzzyrma, ýadawlyk we gury üsgülewük bar.Burun dykylmagy, burun akmagy, bokurdak agyry, mialgiýa we içgeçme birnäçe ýagdaýlarda bolýar.

SARS-CoV-2 we dümew sebäpli dem alyş wirusynyň kliniki alamatlary we alamatlary meňzeş bolup biler.SARS-CoV-2, A grippi we B gripp wirus antigenleri ýokançlygyň ýiti döwründe ýokarky dem alyş nusgalarynda ýüze çykarylýar.

EZERTMDümew we COVID-19 Antigen Combo Rapid Test gripp antigeniniň çalt synagyny we COVID-19 antigen çalt synagyny öz içine alýar, 2019-njy ýyldaky roman Coronavirus, A we B gripp antigenlerini hil taýdan kesgitlemek üçin immunohromatografiki gözlegdir.EZERTMDümew we COVID-19 Antigen Combo Rapid Test, synag çyzygyny (S) ﹑ (A) ﹑ (B) we dolandyryş çyzygyny (C) görkezýän zolaklaryň üstünde dört harp bar.

Ectionüze çykarmak

EZERTMDümew we COVID-19 Antigen Combo çalt synag, bir wagtyň özünde nukleokapsid belok antigenlerini SARS-CoV-2, A grippi we B grippiniň burun nusgalarynda hil taýdan kesgitlemek we tapawutlandyrmak üçin niýetlenendir.

Mysal

Burun

Kesgitlemegiň çägi (LoD)

Dümew we COVID-19 : 140 TCID50/ ml

Dümewiň EZER üçin iň pes kesgitleme çägiTMDümew we COVID-19 Antigen Combo çalt synagy jemi 8 grip esasynda döredildi.

Gripp wirus ştammy

Hasaplanan LoD
(TCID50/ mL)

A / Täze Kaledoniýa / 20 / 1999_H1N1

8.50x103

A / Kaliforniýa / 04 / 2009_H1N1

2.11x103

A / PR / 8 / 34_H1N1

2.93x103

A / Fasul goz / Hubei / chenhu XVI35-1 / 2016_H3N2

4.94x102

A / Guizhou / 54 / 89_H3N2

3.95x102

A / Adam / Hubei / 3 / 2005_H3N2

2.93x104

A / Bar kelleli goz / QH / BTY2 / 2015_H5N1

1.98x105

A / Anhui / 1 / 2013_H7N9

7.90x105

Dümew B EZER üçin iň pes kesgitleme çägiTMDümew we COVID-19 Antigen Combo çalt synagy jemi 2 dümewiň esasynda döredildi.

Gripp wirus ştammy

Hasaplanan LoD
(TCID50/ mL)

B / Wiktoriýa

4.25x103

B / amagamagata

1.58x102

Takyklyk

 

Gripp A.

Gripp B.

COVID-19

Otnositel duýgurlyk

86,8%

91,7%

96,6%

Otnositel aýratynlyk

94.0%

97,5%

100%

Takyklyk

92.2%

96.1%

98,9%

Netijeleriň wagty

Netijeleri 15 minutdan okaň we 30 minutdan köp bolmaly däl.

Kitiň saklanyş şertleri

2 ~ 30 ° C.

Mazmuny

Düşündiriş

Qty

Synag enjamlary

20

Sterilizirlenen çişler

20

Çykaryjy turbalar

20

Burunlar

20

Turba stendi

1

Paket goýmak

1

Sargyt maglumatlary

Haryt Pişik Mazmuny
EZERTMDümew we COVID-19 Antigen kombisi S213110 20 synag

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň