page_banner

Biz hakda

2121

Biz kim

2002-nji ýylda döredilen, in vitro anyklaýyş enjamyny öndüriji hökmünde döredilen Hangzhou Genesis Biodetection and Biocontrol Co., Ltd. GENESIS-iň gözleg we barlag toparyna mikrobiologiýa, immunologiýa we molekulýar biologiýa ýaly köp ugurlar boýunça güýçli tejribesi we tejribesi bolan deňizden gaýdyp gelen hytaýly alymlar we alymlar ýolbaşçylyk edýär.

Kompaniýa A, B, Dem alyş ýollary Adeno wirusy, Dem alyş ýollary wiruslary, Mikoplazma pnewmoniýasy, Norowirus, Rotawirus we ş.m. ýaly dem alyş ýollarynyň ýokançlygy we aşgazan ýokançlygyndaky patogenleri çalt ýüze çykarmak üçin birnäçe çalt synag enjamlaryny we POCT toplumlaryny döretdi. Önümleriň köpüsi ýa-da Hytaýda synpda ýeke-täk ýa-da birinji.Şol sebäpden, “Genesis” Hytaýda birnäçe ýyl bäri dem alyş ýollarynyň patogenini we iýmit siňdiriş ulgamynyň patogenini çalt synagdan geçirmekde bazaryň lideri boldy.

Mundan başga-da, GENESIS-iň önümleriniň has ýokary öndürijiligi we hili sebäpli önümler Japanaponiýa, Europeewropa we Aziýa ýurtlary ýaly daşary ýurt bazarynda-da gowy tanaldy.

Dörediji Prezident

Zhejiang uniwersitetiniň şahamçasy

Kyaponiýanyň Kýoto uniwersitetinden biohimiýa ylymlarynyň doktory

10 10 ýyllap P&G R&D Saglygy goraýyş we derini ideg kategoriýalary

Ation Neşir

> 100 Ylmy özboluşly gözleg işleri

> Täsir faktory bilen iň ýokary derejeli halkara alsurnallarda 30

a30253eb1

GENESIS web sahypasyna gireniňiz üçin sag boluň!

IVD senagatynyň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde GENESIS gözleg we gözleg işlerinde, lukmançylyk çalt anyklaýyş reagentlerini we synag enjamlaryny, mikrobiologiýa reagentlerini we beýleki degişli önümleri, şeýle hem OEM, ODM, Tehnologiýa Geçiriş we köp ugurly hyzmat etmekde ýöriteleşdirilen we ýöriteleşdirilen. müşderilerimiz üçin hyzmatdaşlyk we ş.m.Baglanyşyk galyplaýyş we plastmassa kompaniýamyz bilen işleýän GENESIS, bir gezek ulanylýan önümler üçin OEM & ODM dizaýnlaryny taýýarlamaga we müşderiniň islegi boýunça göwrüm önümçiligini dolandyrmaga ukyply.

GENESIS, M. pnewmoniýa, gripp A / B, Adenowirus (dem alyş we aşgazan), dem alyş sintisial wirusy, Noro wirusy, Rota wirusy, H. pirolini öz içine alýan patogeniň antigen tapylmagyna esaslanýan in vitro çalt anyklaýyş önümlerini döretdi. , Inçekesel, Strptokokk A we Deng we ş.m. Mikobakteriýa Inçekeseli kesgitlemek toplumy (MBP64 sekresiýa belogyny kesgitlemek üçin) we Mikoplazma Pnewminainaze Antigen synag toplumy iki “ýeke-täk”.Hytaýda bar bolan önümler.

COVID-19 pandemiýasynyň başlangyç döwründe, Gelip çykyş wirusy anyklaýyş enjamlaryny çalt döreden az sanly kompaniýanyň biri boldy.Indi, Gelip çykyşda nusga ýygnamak enjamyndan (VTM, tüýkülik ýygnaýjylar, swablar), antikor synag enjamlary (S belogyna we N beloklaryna garşy antikorlar), şeýle hem antigeni anyklaýyş synag toplumlaryndan örtülen COVID-19 önümleri bar.

Önümçilik desgalarymyz, önümiň iň gowy hilini we durnuklylygyny kepillendirmek üçin Japaneseaponiýanyň Saglygy goraýyş enjamlary we zähmet ministrliginiň, Hytaýyň gowy önümçilik tejribesi (GMP) we ABŞ-nyň Azyk we derman serişdeleri müdirliginiň (FDA) görkezmelerine laýyklykda dizaýn edildi we guruldy.GENESIS, awtomatiki önümçilik enjamlarynyň tehnologiki ulanylmagy bilen gözegçilik edilýän temperatura we çyglylyk gurşawynda aseptik önümçilik liniýasyny döretdi.

“Müşderilere iň çalt, iň takyk, iň ýönekeý we umumy çözgüt bilen üpjün etmek” ynamy bilen, GENESIS öňünden taýýarlanan mikrobiologiýa serişdeleri we degişli ýerlerde beýleki önümler bilen bir hatarda molekulýar we immunologiki synag toplumlaryny hem döretdi.

“Wepaly we ygtybarly, ýokary hilli we netijelilik, müşderi ünsi jemlemek” biziň esasy gymmatlygymyzdyr.GENESIS-iň ajaýyp geljegine we üstünligine eýe boljakdygyna ynanýarys.Biz tutanýerli, öz-özümizi höweslendireris we umumy maksadymyza ýetmek üçin kynçylyklara garamazdan ynançlarymyzdan asla ýüz öwürmeris.

Goldawyňyz üçin ähli dostlaryňyza sag bolsun aýdýaryn.

Hormatlamak bilen

Gongxiang Chen
GENESIS-iň esaslandyryjysy

Hyzmatymyz

21212

Durmuş üpjünçiligi

sasas1

2017-nji ýylyň noýabr aýynda "Dünýädäki küşt, tükeniksiz küşt" mowzugy bilen CCTV5-iň "Küşt we kartoçkalar sazy" sütün topary Zhejiangyň "Yuu Şunyň doglan ýeri" -Şangýu, Şaoksing şäherine geldi.Şangýunyň medeni mirasy gülläp ösýär we Go bilen gadymy döwürlerden bäri çuňňur taryhy gatnaşyga eýe.Gündogar Jin dinastiýasynyň meşhur ýyldyzy Sie An Şangýu Dongşanda ýaşaýardy, köp tanymal adam bilen söhbetdeş boldy we gowy hekaýa hökmünde geçdi.

Şaoksing Şangýu ençeme ýyl bäri çagalaryň Go-ny wagyz etmek we wagyz etmek ugrunda ygrarlydy we adaty medeniýeti has gowy ösdürmek üçin "Goň dogduk şäheri" üçin üstünlikli ýüz tutdy.Baş müdirimiz Çen Gongxiang CCTV bilen söhbetdeşligi kabul etdi.Şangýu etrap Go assosiasiýasynyň prezidenti hökmünde köp ýyl bäri "Jemgyýetçilik abadançylygyna gitmäge" kömek edýär.Üznüksiz tagallalar we tutanýerlilik bilen Şangýuda uly milli Go ýaryşlary üstünlikli geçirildi.“Shangyu Go” oýnunyň ösmegine itergi berdi we hytaý medeniýetiniň hazynalaryna miras galyp, döwrüň täze stilini wagyz etmek we ýokary hilli bilim bermek üçin güýç goşdy.